วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ภาพจากงานอบรม The Fundamental of Hypnosis and NLP รุ่นที่ 9

ภาพจากงานอบรม The Fundamental of Hypnosis and NLP รุ่นที่ 9
วันเสาร์ที่ 24 และอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2554ณ. The Counseling and Hypnotherapy Center (CHC) สุขมวิท64