วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

Emotional Process in Society (กระบวนการทางอารมณ์ต่อสังคม)

            แนวคิดของ Emotional Process in Society นั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าสังคมนั้นก็เหมือนกับครอบครัว กลางคือ มีพลังที่ดึงดูดให้สมาชิกในสังคมผูกพันกัน และ มีพลังที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นตัวของตัวเองของสมาชิก ภายใต้โลกปัจจุบันที่สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และข่าวสารกว้างไกลนั้น ส่งผลให้จำนวนประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อจำนวนประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้น จำนวนทรัพยากรธรรมชาติในทุกด้านจึงลดลง ก่อให้เกิดเป็นความเครียดสั่งสมอยู่ในทุกผู้ทุกคนบนโลกนี้ เมื่อความเครียดถูกสั่งสมอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีการระบายออก จึงส่งผลให้ความเป็นตัวของตัวเองของสมาชิกในสังคมนั้นลดน้อยถอยลง เป็นส่วนหนึ่งของการถดถอยทางสังคม ซึ่งการถดถอยทางสังคมนี้แหละ ที่เป็นตัวที่แสดงให้เห็นว่า ความเครียดและความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นตัวที่ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในสังคมมนุษย์ ซึ่งความล้มเหลวในการแก้ปัญหาก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวที่ทำให้สังคมล้าหลังเช่นกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น