วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

Murray Bowen - นักจิตวิทยาครอบครัวบำบัด

Murray Bowen นั้นเป็นหนึ่งในจิตแพทย์ชาวอเมริกันที่โด่งดัง เจ้าของทฤษฎีระบบครอบครัว (Family System Theory) ซึ่งมีแนวคิดที่ว่าครอบครัวนั้นเป็นดุจศูนย์รวมของอารมณ์ เป็นสายสัมพันธ์ที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน (Interlocking)  และสามารถทำความเข้าใจสมาชิกในครอบครัวได้โดยการวิเคราะห์ประวัติครอบครัวจากรุ่นถึงรุ่น


            Bowen ได้กำหนดแนวคิดของระบบความสัมพันธ์ทางอารมณ์ซึ่งประกอบไปด้วยแนวคิด 8 อย่างที่เป็นตัวเชื่อมอารมณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวเอาไว้ อันได้แก่


  • ·       Differentiation of Self (ความเป็นตัวของตัวเอง)
  • ·       Triangles (สามเส้า)
  • ·       Nuclear Family Emotional System (ระบบอารมณ์ของครอบครัวเดี่ยว)
  • ·       Family Projection Process (แพะรับบาป)
  • ·       Emotional Cut-Off  (การตัดขาดทางอารมณ์)
  • ·       Multigenerational Transmission Process (มรดกของตระกูล)
  • ·       Sibling Position (ตำแหน่งการเกิดของพี่น้อง)
  • ·       Emotional Process in Society (กระบวนการทางอารมณ์ต่อสังคม)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น