วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

Karen Horney: ที่มาของโรคประสาท

 พ่อแม่มักได้ค่านิยมจากสังคมและนำมาใช้กับลูกๆ ดังนั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวจึงมักจะเต็มไปด้วยการแข่งขัน ทำให้คนเป็นโรคประสาท เจตคติและพฤติกรรมของพ่อแม่ที่ชอบแข่งขัน ซึ่งทำให้เกิดความสัมพันธ์ ที่ไม่ราบรื่น จะมีตั้งแต่ "การครอบงำโดยตรงและโดยทางอ้อม ไม่สนใจพฤติกรรมไม่อยู่กับร่องกับรอย ไม่ให้เกียรติลูกและไม่สนใจความต้องการของลูก ไม่สั่งสอนลูกด้วยการแนะแนวทาง ดูถูกเหยียดหยามลูก ไม่ให้ความอบอุ่น เย็นชา ลูกต้องเลือกข้างเมื่อพ่อแม่ทะเลาะกัน ลูกถูกโดดเดี่ยวจากเด็กอื่น ไร้ความยุติธรรม กีดกันกลั่นแกล้ง ไม่ทำตามสัญญา มีบรรยากาศที่เป็นศัตรูต่อกันฯลฯ ตามปกติปัญหาโรคประสาทจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีตัวแปรหลายตัวที่กล่าวมาช่วยกันซ้ำเติม ลำพังตัวแปรเดียวคงไม่พอที่จะทำให้ป่วยได้
การปฏิบัติการของตัวแปรขั้นพื้นฐานเหล่านี้ทำให้เกิดความร้อนรนใจขั้นพื้นฐาน (basic anxiety) ในหมู่เด็ก เป็นความรู้สึกที่ถูกโดดเดี่ยวและไร้ที่พึ่งในโลกที่ไม่เป็นมิตรดังกล่าว พวกเด็กเหล่านี้จะแหยงสิ่งแวดล้อมของตนเพราะมันเต็มไปด้วยความอยุติธรรม ไม่แน่นอน เต็มไปด้วยความรังเกียจเดียดฉันท์ และไร้ความปรานี เด็กพวกนี้ยังรู้สึกว่าเสรีภาพของตนถูกลิดรอน ทำให้ไม่มีความสุข ซึ่งทั้งหมดเกิดจากการกระทำของพ่อแม่และผู้ใหญ่อื่นๆ ช่วยกันทำ ดังนั้นความเคารพตนเองและความรู้สึกพึ่งตัวเองได้จะถูกกัดกร่อนตลอดเวลา พวกเขาถูกทำให้กลัวเพราะมีการข่มขู่และการโดดเดี่ยวพวกเขา ความร่าเริงและความอยากรู้อยากเห็นถูกทำลายเพราะมีการทารุณ การปกป้อง หรือถูกตามใจมากไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น