วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

Sullivan: การเกิดของบุคลิกภาำพ

Sullivan มีความเชื่อเช่นเดียวกับนักจิตวิทยาทฤษฎีบุคลิกภาพท่านอื่นๆ ว่า "ลักษณะของบุคลิกภาพถูกหล่อหลอมมาจาก ความกดดันทางกายและทางจิต และการหาทางปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระจากความกดดันเหล่านั้น" ใครมีบุคลิกภาพเช่นใด ขึ้นอยู่กับว่าเขาใช้วิธีใดในการขจัดความกดดัน
Sullivan แบ่งความกดดันของบุคคลได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ

3.1 ความกดดันซึ่งเกิดจากการผ่อนคลายความปรารถนาทางกาย : เพื่อให้เกิดภาวะความสมดุล เช่น ความหิว, ความกระหาย, การต้องการอากาศหายใจ, การขับถ่าย, ความต้องการทางเพศ ฯลฯ ความกดดันต่างๆ เหล่านี้ จำเป็นต้องได้รับการตอบสนองเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อการดำรงชีพ

3.2 ความกดดันที่เกิดจากความกังวลใจ : ความกังวลใจ อาจเป็นความกังวลใจจริงๆ หรือนึกฝันวาดภาพเอาเองก็ได้ ความกังวลใจมีความหนักเบาไม่เท่ากันในแต่และเรื่องและแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลถึงแม้จะเป็นความกังวลใจในเรื่องลักษณะคล้ายกัน

ความกังวลใจที่รุนแรงก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางกายและทางจิตใจนานาประการ Sullivan เชื่อว่ามนุษย์ไม่สามารถหลบหนีความกังวลใจไปได้ บุคคลเรียนรู้ความกังวลใจตั้งแต่แรกเกิด โดยทารกเรียนรู้จากท่าทีของพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู จากการสัมผัส ป้อนข้าว ป้อนน้ำ การกอดรัด สายตาและน้ำเสียงของผู้เลี้ยงดู

ความกังวลใจที่ทารกเรียนรู้จากผู้ใหญ่นี้ มีผลกระทบไปถึงท่าทีและทัศคติต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมรอบตัว วิธีการแก้ไขความกังวลใจของบุคคลที่แตกต่างกันไปนั้น จึงทำให้แต่ละคนมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น