วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

Projective Test

วิธีการทำการทดสอบประเภทนี้  ถือว่าเป็นเทคนิคพิเศษมากกว่าประเภทอื่น ๆ   การวิเคราะห์โรค  ต้องการพิจารณาทางด้านคุณภาพของคำตอบ (qualitative  หรือ  content)  เป็นประการแรกมากว่าจะพิจารณาทางด้านสถิติหรือปริมาณ (quantitative)     


เมื่อผู้รับการทดสอบได้รับการเค้าด้วยสิ่งที่ไม่เป็นโครงรูปที่แน่นอน  เช่น Rorschach blots  เขาจึงไม่สามารถที่จะพึ่งคำตอบที่เรียกว่าถูกหรือผิด  แต่เขาต้องถ่ายทอดบุคลิกภาพของเขาออกมาทางคำตอบ  ในทางตรงกันข้ามกับคำตอบเป็นโครงรูป  (structured test)  การทดสอบที่ไม่เป็นโครงรูปนี้  มิได้ผูกพันกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งผู้รับการทดสอบจะยึดถือในเรื่องการเรียนรู้มาก่อน  เพราะฉะนั้น  คำตอบของเขาจึงแสดงออกไปทางสิ่งที่เป้นคุณค่าของเขา  และความรับผิดชอบในการพบกับปัญหาใหม่  เทคนิค projective  ที่ไม่เป็นโครงรูปที่แน่นอนเหล่านี้  ย่อมทำให้ผู้ทดสอบที่ชำนาญหรือมีประสบการณ์ได้เข้าใจถึงบุคลิกภาพ  และนำไปทำจิตวิเคราะห์ได้เร็วขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น