วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

TA: การใช้ช่วงเวลาของชีวิต (Time Structuring)

TA เชื่อว่า วิธีการต่างๆ ที่เราใช้เวลาของชีวิตให้หมดไปนั้นก็เพื่อแสวงหาความเอาใจใส่(Stroke)  ที่ตนต้องการนั่นเอง วิธีการที่คนเราใช้เวลาของชีวิตให้หมดไปนั้นมีอยู่ 6 วิธี ได้แก่
1.        การหลบหลีกจากผู้คน (withdrawal) บุคคลประเภทนี้ไม่ต้องการติดต่อกับผู้ใด พยายามจะแยกตัวเลี่ยงหนีออกไป ไม่สนใจอะไร ชอบใจลอย ไม่สนใจคนอื่น ๆ บุคคลประเภทนี้จะได้ความเอาใจใส่ (stroke) ก็โดยการสร้างวิมานในอากาศเอาเอง (fantasy) หรือการคิดเองตอบเอง (self - talk)

2         แบบใช้พิธีการ(Rituals) ใช้โดยการทักทายหรือถามถึงบุคคลที่เรารู้จักตามมารยาท ในขณะที่เราอยู่ในงานสังคมการพูดคุยกับบุคคลระดับต่างๆ อย่างเป็นพิธีการ การแสดงความยินดี การแสดงความเสียใจพิธีการทางสังคมเหล่านี้เป็นไปเพื่อมารยาทที่ดีต่อกัน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแบบผิวเผิน
3.        การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่หยิบยกกันขึ้นมา (past time) มักจะเป็นไปในแบบที่ไม่มีจุดมุ่งหมายที่จริงจังกับหัวข้อสนทนา เช่น เรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจ หรือเรื่องที่กำลัง เป็นข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ ผู้สนทนาไม่ต้องเอาตนเองเข้าไปเสี่ยงในการสนทนามากนัก วิธีการดังกล่าวนี้เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนความเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ความเอาใจใส่ที่ได้รับจากวิธีการนี้จะมีคุณค่าไม่มากนัก
4.        แบบกิจกรรม (Activities) เป็นวิธีการที่คนส่วนมากใช้เวลาให้หมดไปอย่างให้เกิดประโยชน์ เช่น การทำงาน การเล่นกีฬา หรืองานอดิเรกอื่นๆ เช่น การอ่านหนังสือ หรือปลูกต้นไม้เป็นต้น การทำงานหรือการประกอบอาชีพนั้น ถือว่าเป็นกิจกรรมหลักของชีวิตจึงทำให้บุคคลพยายามสร้างสถานการณ์ ที่มุ่งมั่นจะไปให้ถึงความสำเร็จในงานเพราะการประสบความสำเร็จในงานทำให้ตนได้รับความ เอาใจใส่ ดังนั้นบุคคลบางคนจึงมุ่งทำงานอย่างเดียวจนกลายเป็นคนบ้างานไป ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้ได้มาซึ่งความเอาใจใส่ที่เขาต้องการ
5.        เกม (games) เป็นวิธีการหนึ่งที่จะได้มาถึงความเอาใจใส่ในแง่ลบ เกมในความหมายของ TA หมายถึงวิธีการที่บุคคลหนึ่งมุ่งจะเอาประโยชน์จากบุคคลอื่นๆ เพื่อให้ได้รับความเอาใจใส่ที่ตนพอใจนับเป็นการสื่อสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่ง โดยผู้ที่เล่นเกมจะใช้การพูดเพื่อดึงให้อีกฝ่ายหนึ่งมาร่วมต่อปากต่อคำด้วย และในที่สุดเกมก็จะจบลงด้วยการติเตียน ดูถูก ประณามด่าว่าอย่างคาดไม่ถึงหรืออาจเป็นไปดังเจตนาก็ได้ ความรู้สึกของผู้เล่นเกมจะเต็มด้วยอารมณ์ขุ่นมัวอิจฉาริษยาไม่จริงใจและไม่ไว้วางใจกัน ผู้ที่เล่นเกมจะเป็นผู้ที่ขาดความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้อื่นอย่างจริงใจ เกม เป็นวิธีการหนึ่งที่จะหลีกเลี่ยงความสนิทสนม หรือไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล้ชิด ผู้ที่เล่นเกมมักจะสวมหน้ากากเข้าหากันผลสุดท้ายของการเล่นเกมมักจะจบลงด้วยการห่างเหิน หย่าร้างมองหน้ากันไม่สนิทใจ ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตการงานและไม่ได้เป็นผู้ชนะที่แท้จริงในชีวิต
6.        การมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้อื่น (intimacy) การใช้เวลาในลักษณะนี้จะเป็นไปในรูปแบบของการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสนิทสนม จริงใจ เปิดเผย และไว้วางใจต่อกันการใช้เวลาเช่นนี้จะทำให้ได้รับความเอาใจใส่ที่มีคุณค่ามากที่สุด เช่น การใช้เวลากับครอบครัวปรึกษาหารือกับคนที่เรารัก หรือเล่นกับลูกๆ เป็นต้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น