วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

TA: Ego State (Parent State)

1.1 สภาวะความเป็นพ่อแม่ (Parent State: P)
หมายถึง  การแสดงออกของบุคคลที่มีลักษณะคล้ายพ่อแม่  หรือคนใกล้ชิดที่เคยแสดงกับเขามาก่อน เช่น  พูดคำพูดแบบเดียวกัน  นี่เธอ”  ลูกคะ” หรือทำท่าทาง “ท้าวสะเอว”  มองด้วยสายตาดูถูก”  มองด้วยสายตารักใคร่”   สภาวะนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่  5  ปีแรก  โดยบุคคลจะเรียนรู้สภาพแวดล้อมจากคนที่ใกล้ชิด  และเก็บรวมรวมไว้โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ  เพราะวัยเด็กยังไม่สามารถแยกหรือสร้างความหมายที่ถูกต้องได้  เช่น  ถ้าคนใกล้ชิด  แสดงความรัก  โอบกอด  พูดจาอ่อนหวาน  เด็กก็จะบันทึกภาพนั้นไว้ด้วยความอบอุ่น  แต่ถ้าพ่อแม่มีพฤติกรรมตรงข้าม  แสดงความโกรธ  หงุดหงิด  เสียงดัง  ดุด่า  เด็กก็จะหวาดกลัว  และมีคำสั่งสอนหลาย ๆ  อย่างติดตามมาด้วยเสียงดัง  เกรี้ยวกราด  และใช้คำว่า  อย่า” เสมอ ๆ เด็กก็จะบันทึกไว้และมีแนวโน้มที่จะยอมรับทัศนคติต่าง ๆ ของพ่อแม่ไว้อย่างเชื่อมั่น และเมื่อเติบโต บุคคลก็จะปฏิบัติตัวเช่นเดียวกับพ่อแม่ หรือคนใกล้ชิดนั้น  สภาวะความเป็นพ่อแม่ออกเป็น  2  ลักษณะ คือ


1)        สภาวะความเป็นพ่อแม่มตตา  (Nurturing  Parent  :  NP)  หมายถึง  พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลที่ให้เห็นความโอบอ้อมอารี  ห่วงใย  ช่วยเหลือ  ชมเชย  ให้เกียรติ  ยิ้มแย้มแจ่มใส  แสดงความรักด้วยความจริงใจ  พูดจาอ่อนหวาน  ให้กำลังใจ  ซึ่งเป็นการแสดงความเอาใจใส่ทางบวก (Positive Strokes)
2)        สภาวะความเป็นพ่อแม่ติเตียน  (Critical  Parent  :  CP)  หมายถึง  พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลที่ให้เห็นเป็นผู้ปกครอง  ชอบใช้คำสั่ง  แสดงตนเหนือผู้อื่น  ดุด่า  ติเตียน  ดูถูก  ทำให้ผู้อื่นต่ำต้อย  เช่น  ชี้นิ้ว  กอดอก  ถอนใจ  สั่งสอนเชิงวิจารณ์  ใช้น้ำเสียงดุดัน  ชี้สิ่งนั้นผิด  สิ่งนั้นถูก  เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ทางลบ  (Negative Strokes)
ลักษณะของ Parent State
·        ด่วนตัดสิน
·        มีอคติล่วงหน้าในการดำรงชีวิต
·        คิด รู้สึก และแสดงออกเหมือนพ่อแม่หรือคนที่เขาถือเป็นแบบอย่าง
·        เวลาที่ต้องตัดสินใจไม่อิงอยู่กับหลักเหตุผล
·         ชอบตัดสิน ต่อต้าน ควบคุม หรือให้การสนับสนุนก็ได้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น