วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

Transactional Analysis (TA): ความเชื่อเกี่ยวกับมนุษย์

  •  มนุษย์มีความสามารถเอาชนะนิสัยที่เคยชิน
  • รู้จักเลือกเป้าหมายใหม่ แม้ว่าจะเคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความต้องการและข้อเรียกร้องของผู้ที่มีความสำคัญในอดีต
  • การตัดสินใจต่าง ๆ สามารถทบทวน ท้าทาย และเปลี่ยนแปลงหากพบว่าไม่มีความเหมาะสม
  • มนุษย์เป็นผู้ที่รู้จักเลือกและไม่ยึดติดกับอดีต
  • คนที่มีพฤติกรรมภายใต้อิทธิพลของการตัดสินใจในอดีต จะต้องมีการตระหนักรู้ก่อน จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงจนพึ่งตนเองได้ ซึ่งไม่ใช่จะกระทำได้อย่างง่าย
  • คนที่มีปัญหาทุกคนเป็นผู้ที่มีพลังอำนาจในตัว
  • Counselor มีหน้าที่สร้างสิ่งแวดล้อม เพื่อเอื้ออำนวยให้เขาสามารถใช้อำนาจพลังที่มี ตัดสินใจใหม่ หลุดออกจากบทชีวิตเดิมเพื่อพึ่งตนเอง กล้าที่จะปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิมอย่างเหมาะสมกับวันเวลาและเหตุการณ์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น