วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

TA: Ego State (Adult State)

สภาวะความเป็นผู้ใหญ่ (Adult Ego State: A)
หมายถึง   สภาวะที่ได้จากการ ประมวลข้อมูลจากสภาวะความเป็นพ่อแม่  และความเป็นเด็กในส่วนของความเป็นจริงและถูกต้อง  มีการพัฒนาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยไม่ใช้อารมณ์  จะมุ่งพัฒนาและอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่มีความเสมอภาคต่อกัน  ตัวอย่างเช่น  การแข่งขันควานของเด็กวัย 11 เดือน  พ่อแม่จะนำสิ่งของที่เด็กชอบไปไว้ที่จุดหมายปลายทาง  เด็กจะคลานโดยเร็วเพื่อหยิบของที่เขาชอบ  สภาวะความเป็นผู้ใหญ่นี้จะได้จากการสังเกต เรียนรู้ และจดจำข้อมูลรอบข้างนั่นเอง  บุคคลที่มีสภาวะความเป็นผู้ใหญ่จะตัดสินใจจากข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ  มุ่งสู่ความเป็นจริงและถูกต้อง  จึงทำให้เกิดความศรัทธาและเชื่อถือ


ลักษณะของ Adult State
  •      ทำงานตามข้อมูลที่รวบรวมได้และเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจตามโปรแกรมที่อิงตามหลักตรรกะ
  •      ใช้ความคิดแบบตรรกะและข้อเท็จจริงในการแก้ไขปัญหา ไม่ใช้อารมณ์ตัดสินปัญหา
  •     การคาดคะเนผลลัพธ์ล่วงหน้าและให้คำวิจารณ์บนพื้นฐานของประสิทธิภาพของพฤติกรรมของบุคคลในการแสงหาเป้าหมายที่ตั้งไว้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น